Školská jedáleň

Informácie o školskej jedálni

Informácie o stravnom

Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stáva spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachova 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stáva aj jej zriaďovateľom.  

Číslo tel. do jedálne: 0914109109

e-mail: jedalensvr@gmail.com

Informácie k plateniu stravného:

Prvú platbu na školský rok 2016/2017 je potrebné uskutočniť od 15. - 31. 8. 2016. V prípade, že platba nebude uhradená do 31. 8. 2016 nemôže dieťa dostať 5. 9. (prvý deň školského roka) obed.

Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292

Suma za mesačné stravné:

1. stupeň: 29,20 €

2. stupeň : 31,00 €

3. stupeň : 33,40 €

Cena obedov: 1. stupeň - 1,46 €, 2.stupeň - 1,55 €, 3. stupeň - 1,67 €.

Pri platbe stravného je nutné zadať variabilný symbol žiaka a účel platby – jej popis - meno žiaka a trieda. Variabilné symboly pre nových žiakov (1. ročník ZŠ) budú zverejnené na dverách školy od 15. 8. 2016. Piataci, ktorí prechádzajú do prímy na gymnáziu majú nové variabilné symboly. Platby za súrodencov je možné po dohode uhrádzať jednou sumou - pod jedným VS.

nie je možná!Platba poštovou poukážkou . Pravidelný stravník má uhradiť 10 platieb za školský rok. Internet bankingu), alebo prostredníctvom trvalých príkazov (TPmesačne formou dopredu (do konca augusta má byť uhradená platba na september, do konca septembra na október atď...) Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného

Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni, z toho dôvodu Vás žiadame o včasné zasielanie úhrad.

Platba vložením peňazí do pokladne v banke nie je možná!!!

V mesiacoch jún a júl v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.do 25. mája je potrebné vykonať Poslednú platbu! je nutné platbu stravného zrušiť

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku. Nízke preplatky sú prevedené do nasledujúceho školského roku.

Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením čipového kľúča ku zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený a má zaplatené, druh a veľkosť porcie. Čipový kľúč je potrebné zakúpiť v kancelárii tajomníčky školy – 5 €, prípadne, pokiaľ má žiak svoj vlastný (napr. od brány), môže ho použiť aj na odber stravy, je však nutné ho vopred registrovať v kancelárii tajomníčky. Zakúpiť čípový kľúč bude možné od 22. 8. 2016 v čase od 7,00 do 10,00. Vtedy bude možné zakúpiť aj tzv. BREJK – karty (1,- €) do mliečneho automatu.

Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť tajomíčke školy z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť ihneď nový čip.

Žiakom, ktorí ukončia školskú dochádzku, po vrátení čipového kľúča bude vrátených 5,- eur.

Odhlášky obedov sa vykonávajú cez internet do 730hod. v daný deň prostredníctvom IZK alebo telefonicky na čísle ktoré bude zverejnené neskôr. Prístupové údaje pre IZK si môžete vyžiadať mailom na .skolasvr@gmail.com

Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie je vždy potrebné odhlásiť stravu!!

Školské výlety, lyžiarsky výcvik, choroba a iné: Je povinnosťou stravníka odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme.

V prípade neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy 3 dni pred stanovenými prázdninami.

Výdaj obedov je od hod14.15 do 12.15 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria