• Cudzie jazyky - brána do sveta

    • V školskom roku 2015-2016 získala naša škola grant z progamu  Erasmus plus v oblasti vzdelávania pedagogických pracovníkov na projekt  Cudzie jazyky - brána do sveta.

     Projekt je zameraný na získanie a zdokonalenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov.  Osem pedagogických  zamestnancov absolvovalo 2-týždňové vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku. Anglický jazyk si účastníci zdokonaľovali v Londýne a nemecký jazyk v Hamburgu a Berlíne. V rámci vzdelávania absolvovali účstníci nasledovné kurzy:

     Štrukturovaný kurz  v GOETHE-INSTITUTE -  Hamburg a Berlín – mladý život. Účastník si obnovil a rozšíril svoje profesijné kompetencie potrebné na kvalitný výkon vlastnej pedagogickej činnosti, zároveň nadobudol nové poznatky v oblasti reálií Spolkovej republiky Nemecko so zameraním na mestské štáty Berlín a Hamburg a život mládeže v nich.  V rámci programu kurzu navštívil zariadenia a inštitúcie venujúce sa predovšetkým mladým ľudom, rozprával sa s odborníkmi z oblastí didaktiky, umenia, literatúry a zameral svoju pozornosť na interkultúrne aspekty vnímania krajiny a ľudí. Spoznával metódy a postupy, ktorými môže aktualizovať obraz o Nemecku u svojich žiakov a rozvíjať ho. Zároveň sa venoval aj prezentačným technikám, čím rozšíril svoje mediálne kompetencie. Mimoriadne prínosný bol pre neho osobný kontakt s rodenými hovoriacimi, ako aj komparácia a výmena didaktických skúseností s kolegami z rôznych krajín. Podstatne si prehĺbil svoje znalosti nemeckého jazyka a zažil mnohorakosť nemčiny prostredníctvom spoznávania miestnych dialektov.  Kompetencie získané na kurze využije v pedagogickej praxi tým, že žiakom sprostredkuje prehĺbenie poznania kultúry Spolkovej republiky Nemecko, bude ich viesť k pochopenie, rešpektu a k tolerancii odlišných kultúrnych hodnôt iných národov.  Znalosti, skúsenosti, didaktické materiály a inšpirácie v oblasti metodiky a didaktiky, lingvistiky a krajinovedy nadobudnuté na seminári v Nemecku bude aplikovať priamo do vyučovacích hodín v rámci svojej pedagogickej praxe, čím skvalitním vyučovací proces nemeckého jazyka.  
     Štrukturovaný kurz - Creative Methodology for teacher of English as a Foreign Language Course.
     Išlo o  interaktívny kurz,  kde si učitelia mohli  všetky preberané metódy vyskúšať priamo na kurze, pričom pracovali na pokyn lektora, alebo skúšali vyučovať danou metódou svojich kolegov na kurze. Tým, že si metódy vyskúšali, lepšie sme si ich zapamätali a dokázali sa vžiť do pocitov študentov, zhodnotiť mieru zaujímavosti, alebo zložitosti. Každý účastník sa zapájal do diskusií vedených vyučujúcim, všetci mali možnosť vyjadriť svoj názor, ponúknuť svoje skúsenosti z praxe, porovnať ich s ostatnými, vyjadriť sa ku praktickým a konkrétnym otázkam a problémom vyplývajúcich z momentálnej témy. Na kurze si účastníci rozšírili svoje kompetencie v didaktike a metodike o nasledovné metódy a stratégie:  neuro-linguistická metóda, vyučovanie zamerané na úlohu – task  based  learning, učenie bez prípravy – teaching unplugged, diktát a jeho praktické využitie, chyby a ich eliminácia – áno či nie, ak áno, tak nakoľko, vyučovanie správnej výslovnosti, hry na hodinách cudzieho  jazyka, piesne na hodinách cudzieho jazyka, využitie prízvuku, intonácie, rytmu a páuz pre zvýšenie dramatického efektu, príbehy a ich praktické využitie na hodinách cudzieho jazyka, využitie internetu. 
     CLIL Methodoly and Practise   - na tomto kurze si účastníci rozšírili svoje kompetencie v používaní metódy CLIL  v nasledovných oblastiach: aké druhy metódy CLIL poznáme, výhody a nevýhody týchto metód,  ako plánovať hodinu pri zakomponovaní metódy CLIL,  4C CLIL-u, ako ich zakomponovať do vyučovacej hodiny (content, communication, cognition, culture), aké vedomosti a zručnosti sa pri tejto metóde rozvíjajú,  ako vyberať  výučbový materiál a ako ho adaptovať na hodinách CLIL,  metódy a využitie CLIL v praxi. 
     Vzhľadom k tomu, že na našej škole prebieha bilingválna výučba a máme metódu CLIL denne v praxi, na vyučovaní anglického jazyka, aj na vyučovaní predmetov v anglickom jazyku, bol tento kurz pre nás veľmi užitočný a inšpiratívny. Kurz rozšíril vedomosti a zručnosti  účastníkov najmä v praktickej oblasti, nakoľko pomôže v nasledovných činnostiach:
     - ako adaptovať CLIL materiál, ktorý v mnohých prípadoch prevyšuje jazykovú úroveň študentov
     - ako si naplánovať vyučovaciu hodinu, kde sa používa CLIL, aké ciele a postupy si vytýčiť
     - ako podporiť efektívne učenie na týchto hodinách
     Štrukturovaný kurz   General English  for teachers and British culture  posilnil kompetencie v oblasti  gramatiky, komunikácie, istoty v používaní jazyka a intonácie a účastníci rozšírili svoje vedomosti v oblasti kultúry krajiny. Svoje didaktické kompetencie rozšírili o nové metódy: snowballing - práca najskôr vo dvojiciach, potom vo štvoriciach až komunikuje cela trieda spolu a problémové vyučovanie - hlavne pri témach, ktoré  sú žiakom blízke. 
     English for teachers and school management -  posilnenie kompetencií v používaní jazyka, získanie väčšej istoty v rozprávaní, rozšírenie slovnej zásoby z oblasti managementu a získanie nových poznatkov o školskom systéme vo Veľkej Británii.

     Na základe získaných kompetencií bol zmodernizovaný školský vzdelávací program a výchovno-vzdelávací proces v anglickom a nemeckom jazyku.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie