• Všeobecné informácie

    •  

     Prechod zo základnej školy na strednú školu
     Aké sú možnosti: 

     Žiak 5. ročníka   -    osemročné gymnázium

     Žiak 8. ročníka: 

     • bilingválne gymnázium (5-ročné štúdium)
     • obchodná akadémia (bilingválne, 5-ročné štúdium)

      Žiak 9. ročníka

     • gymnázium (4-ročné, 5-ročné štúdium)
     • obchodná akadémia
     • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné štúdium)

      

      Opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 26. 3.2020

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

     1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

     2. riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

     3. riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020 - kritéria na prijímacie pohovory na SŠ - Bratislava

     4. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

     5. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,  

     6. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      

     1.      Zákonný zástupca podáva prihlášku na ZŠ, ktorú žiak navštevuje

     o    zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy, alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ.

     o    taktiež môže podať prihlášku na dva odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).

     o    ďalšiu prihlášku môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v 1. kole prijímacieho konania (v máji) prijatý ani na jednu SŠ, a to na 2. kolo prijímacieho konania (v júni).

     2.      Prihlášku vypĺňa ZŠ, ktorú žiak navštevuje na základe údajov získaných od zákonných zástupcov.  K prihláške je možné doložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.  Za správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca.