• Všeobecné informácie

    • AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU NA STREDNÚ ŠKOLU?

     Prihlášky sa podávajú na našej škole prostredníctvom mailovej adresy: prihlasky@svr.sk

     kde zákonný zástupca uvedie:  meno, priezvisko študenta, uvedie presný názov školy, a vybratý odbor s kódom. Tieto údaje je potrebné poslať najneskôr do 31.3.2021

     Na základe týchto údajov p. tajomníčka vygeneruje prihlášku, ktorú pride zákonný zástupca potvrdiť a podpísať  (najneskôr do 8.4.2021). K prihláške je potrebné priniesť aj vyplnené  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022 - nájdete ho tu

     Následne riaditeľstvo ZŠ bude posielať prihlášky na príslušné SŠ.

     Dôležitý oznam pre študentov 9. ročníka ZŠ:

     Výsledky proforientácie budú prebiehať individuálnou online formou v priebehu mesiaca FEBRUÁR 2021. Kontaktovať bude CPPPaP priamo zákonných zástupcov študentov.

      

     Prechod zo základnej školy na strednú školu
     Aké sú možnosti: 

     Žiak 5. ročníka   -    osemročné gymnázium

     Žiak 8. ročníka: 

     • bilingválne gymnázium (5-ročné štúdium)
     • obchodná akadémia (bilingválne, 5-ročné štúdium)

      

      

      Žiak 9. ročníka

     • gymnázium (4-ročné, 5-ročné štúdium)
     • obchodná akadémia
     • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné štúdium)

     1.      Zákonný zástupca podáva prihlášku na ZŠ, ktorú žiak navštevuje

     o    zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy, alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ.

     o    taktiež môže podať prihlášku na dva odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).

     o    ďalšiu prihlášku môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v 1. kole prijímacieho konania (v máji) prijatý ani na jednu SŠ, a to na 2. kolo prijímacieho konania (v júni).

     2.      Prihlášku vypĺňa ZŠ, ktorú žiak navštevuje na základe údajov získaných od zákonných zástupcov.  K prihláške je možné doložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.  Za správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie