• Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

    • OVERENIE ÚDAJOV NA ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKE

      

     Vážení rodičia,

     na základe elektronickej prihlášky, ktorou ste prihlásili Vaše dieťa do našej školy,  dostanete v týchto dňoch (od 25. 5. do 29. 5. 2020) mail, v ktorom  Vás pozývame  na presne stanovený deň a čas spolu s Vaším dieťaťom na overenie prihlásených údajov a krátky rozhovor s dieťaťom. Prineste si so sebou občiansky preukaz  a rodný list dieťaťa. 

     Zmena termínu je možná iba vo vážnych prípadoch a je potrebné ju vopred odkonzultovať na tel. čísle:  0917179628.

     Prosíme Vás, aby ste pri príchode dodržali presne stanovený čas. Ak prídete skôr, zdržiavajte sa  v okolí školy a do budovy vchádzajte 2 – 3 min. pred stanoveným časom. Pri vchode do budovy školy bude služba, ktorá Vás usmerní kam máte ísť.  Prosíme o dodržanie  všetkých hygienických predpisov (rúško, dezinfekcia, odstupy).

      

     Rozhodnutie o prijatí

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí  dieťaťa do našej školy bude zaslané poštou alebo bude možné si ho prísť po dohode aj osobne prevziať  najneskôr  do 30. júna 2020. V prípade, ak nebudú k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodnutie  o prijatí/neprijatí  dieťaťa bude zaslané najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

     Odpovede na najčastejšie otázky:

     • počet otváraných tried  - v školskom roku 2020/21 otvoríme na základe počtu prihlásených žiakov maximálne 4 triedy. Počet tried s anglickým programom bude tiež otvorený podľa počtu prihlásených detí na tento program,
     • koho môžeme prijať - naša škola nie je spádová škola, preto je možné k nám prihlásiť aj deti, ktoré sú z iných mestských častí ako je Petržalka,
     • sme cirkevná škola - naším zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská arcidiecéza. Sme otvorení pre všetkých žiakov, ale požadujeme, aby rodičia rešpektovali,  že výchovno-vzdelávací proces  v našej škole je v duchu kresťanských hodnôt. Konkrétne sa to prejavuje:
      • počas školského roka sú v prikázané sviatky, pred vianocami a Veľkou nocou sv. omše vo farskom kostole počas vyučovania - tieto sv. omše sú povinné a škola nezabezpečuje náhradný program,
      • žiaci majú počas celých 9 rokov povinne 2 hodiny náboženstva týždenne,
      • vyučovanie začína a končí krátkou modlitbou,
      •  viac si môžete pozrieť tu,
     • počet prijatých detí  - v prípade, že je počet zapísaných detí väčší ako je možné z kapacitných dôvodov prijať, sú uprednostnené deti, ktoré majú v našej škole súrodencov,
     • v prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo bilingválnu triedu je potrebné, aby dieťa nemalo logopedické problémy. Program v bilingválnej triede je tiež náročnejší  na pozornosť a sústredenosť dieťaťa.