Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
technická výchova TCHV
technika THD
telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
triednicka hodina th
triednicka hodina THF
Umenie a kultura UKL
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria