• Duchovná správa školy

    • Spojená škola Svätej Rodiny patrí do farnosti Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom nám (daliborko.sk). Túto farnosť ako aj našu školu majú pod duchovnou správou misionári verbisti (verbisti.sk), ktorí taktiež v osobe školského kaplána zastupujú zriaďovateľa školy (t.j. Bratislavskú arcidiecézu). Duchovný program je pod záštitou školského kaplána z danej farnosti, ktorému pomáhajú na základe udelenej kánonickej misie katechéti. Na našej škole sa snažíme vytvárať atmosféru prijatia a dobrých vzťahov, ktorá napomáha k zvnútorneniu evanjeliových hodnôt, skrze prítomnosť kresťansky založených pedagógov.

     Vyučovanie katolíckeho náboženstva (KNB)

     Vyučovanie katolíckeho náboženstva je v službe ohlasovania Božieho slova, preto si KNB zasluhuje osobitnú pozornosť. Nejde len o klasické vzdelávanie v rámci obsahov viery, ale pri danom predmete je vyučovanie úzko prepojené taktiež s katechizáciou a má podstatný dopad na duchovnú atmosféru školy skrze katechétov a kňazov, ktorí dané poslanie na našej škole vykonávajú. Ako originálna forma služby slova má totiž školské vyučovanie náboženstva sprítomňovať evanjelium na našej škole. Aby evanjelium vniklo do mentality žiakov a zharmonizovalo ich kultúru vo svetle viery, je potrebné aby samotní katechéti mali znvútornené posolstvo evanjelia. Predkladanie kresťanského posolstva inšpiratívnym ohlasovaním, ale aj svojím svedectvom života tak môže v silnej miere pozitívne budovať emocionálnu a duchovnú zrelosť našich žiakov. Môže ovplyvniť spôsob chápania sveta, zmyslu dejín, základu etických hodnôt, funkcie náboženstva v kultúre, osudu človeka, ako aj vzťahu k prírode. Školské vyučovanie náboženstva pomocou tohto interdisciplinárneho dialógu kladie základy, posilňuje, rozvíja a dopĺňa výchovné pôsobenie školy. 

     Školské vyučovanie náboženstva figuruje ako školský predmet s tými istými požiadavkami systematickosti a prísnosti, ako je to pri ostatných predmetoch. Predkladá kresťanské posolstvo a kresťanskú udalosť s tou istou serióznosťou a hĺbkou, s akou iné disciplíny predkladajú svoje poznatky. Neumiestňuje sa povedľa nich ako niečo doplnkové, ale v potrebnom interdisciplinárnom dialógu. 

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie