• Štatút žiackej školskej rady pri

    Spojenej škole Svätej Rodine – základná škola
    Gercenova 10, 851 01 Bratislava

    Preambula

    V zmysle ustanovenia paragraf 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

    Článok I.

    Základné ustanovenie

    1. Názov: Žiacka školská rada pri Spojenej škole Svätej Rodiny – zložka: základná   škola

    2. Adresa sídla: Gercenova 10, 851 01 Bratislava

    Článok II.

    Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

    1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa paragrafu 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

    Článok III.

    Činnosť žiackej školskej rady

    1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

    2. Žiacka školská rada komunikuje s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

    3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

    4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.

    5. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady.

    6. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica obsahujúca tiež prezenčnú listinu účastníkov zasadnutia.

    Článok IV.

    Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

    1. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní žiaci všetkých tried druhého stupňa základnej školy.  Kritériom pre kandidatúru o členstvo v žiackej školskej rade je slobodný a seriózny záujem o výkon tejto funkcie, charakterové a povahové predpoklady žiaka, príkladná reprezentácia školy i svojej triedy.

    2. V každej triede sa zvolia hlasovaním dvaja zástupcovia, ktorí budú členmi žiackej školskej rady.

    3. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu tajným hlasovaním.

    4. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý po dovŕšení 13-tich rokov:

    – v prvom kole tajného hlasovania získa nadpolovičnú väčšinou hlasov všetkých členov žiackej školskej rady,

    – v prípade neúspešnosti voľby prvého kola získa v druhom kole tajného hlasovania spomedzi troch kandidátov s najvyšším počtom hlasov z prvého kola najvyšší počet hlasov od všetkých prítomných členov žiackej školskej rady,

    – v prípade zhody počtu hlasov po druhom kole zastával viac rokov funkciu zástupcu triedy v žiackej školskej rade; v prípade ďalšej zhody žiak, ktorý je vekom starší.

    Predsedníctvo zvoleného žiaka potvrdzuje v hlasovaní pedagogická rada na najbližšom stretnutí po voľbe predsedu žiackej školskej rady, pričom je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. 

    5. Z každej voľby sa robí zápisnica.

    6. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členom žiackej rady a zástupcom svojej triedy sa stane ďalší žiak podľa najvyššieho počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

    Článok V.

    Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

    1. Člen žiackej školskej rady má právo:

    a)   voliť a byť volený,

    b) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

    c) hlasovať o všetkých uzneseniach žiackej školskej rady,

    d) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

    2. Člen žiackej školskej rady je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu. V takomto prípade predseda žiackej školskej rady postupuje podľa IV. článku, bodu č. 6 tohto štatútu.

    3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    Článok VI.

    Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

    1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

    2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva zvolených zástupcov tried raz za štyri týždne, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

    Článok VII.

    Účinnosť štatútu žiackej školskej rady

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 7. 10. 2014 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

     

    V Bratislave 25. september 2014                                       ...............................................................

                                                                                         Podpis predsedu žiackej školskej rady

     

    Schválil:  ....................................................

                           Podpis riaditeľa školy

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie