• Všeobecné informácie o škole

   • Spojená škola Svätej Rodiny je cirkevná škola, ktorá má dve organizačné zložky:

    • základnú školu

    • gymnázium v 8-ročnej forme

     

    Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská arcidiecéza. Výkonným orgánom zriaďovateľa je Arcidiecézny školský úrad, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s organizáciou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy. 

    Základná škola vznikla 1. 2. 1993 a gymnázium 1. 9. 1994. Obe školy sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa spojili v jeden subjekt 1. 7. 2010 pod názvom Spojená škola Svätej Rodiny. Základná škola a gymnázium sídlia v jednej budove v prostredí petržalského korza, ktoré je ľahko dostupné zo všetkých častí Bratislavy.  Súčasťou školy je veľký areál so športovými  ihriskami, detským ihriskom, eko učebňou a záhradnými hriadkami pre vyučovanie prírodovedy na 1. stupni základnej školy.  

    Celkový počet žiakov v šk. roku 2019/2020 je 792. Škola má celkom 32 tried z toho:

    • základná škola -  24 tried ( 16 tried na 1. stupni a 8 tried na 2. stupni)

    • gymnázium - 8 tried - príma až oktáva (v každom ročníku je jedna trieda)

    • súčasťou školy je aj školský klub detí,  ktorý má 16 oddelení (1. - 4. ročník ZŠ) 


    Spojená škola Svätej Rodiny nevyberá školné, platia sa iba štandardné poplatky do triedneho a rodičovského fondu.