• Všeobecné informácie o škole

   • Spojená škola Svätej Rodiny je cirkevná škola, ktorá má dve organizačné zložky:

    • základnú školu

    • gymnázium v 8-ročnej forme

    Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská arcidiecéza. Výkonným orgánom zriaďovateľa je Arcidiecézny školský úrad, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s organizáciou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy. 

    Základná škola Svätej Rodiny  vznikla  1. 2. 1993 na žiadosť rodičov, ktorí chceli, aby ich deti dostali kvalitné vzdelanie v duchu katolíckej viery.  O rok neskôr 1. 9. 1994 vzniklo aj gymnázium. Obe školy od začiatku sídlili v spoločnej budove prenajatej od Magistrátu hl. mesta Bratislavy. Zmluva o prenájme je uzatvorená do roku 2037.  Od roku 2010 sa základná škola a gymnázium spojili v jeden subjekt pod názvom Spojená škola Svätej Rodiny s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola. 

    Celkový počet žiakov v šk. roku 2022/23 je 952. Škola má celkom 38 tried z toho:

    • základná škola -  28 tried ( 16 tried na 1. stupni a 12 tried na 2. stupni)

    • gymnázium - 9 tried - príma až oktáva (v každom ročníku je jedna trieda) a jedna trieda v bilingválnom 5-ročnom štúdiu

    • súčasťou školy je aj školský klub detí,  ktorý má 16 oddelení (1. - 4. ročník ZŠ) 

    Spojená škola Svätej Rodiny nevyberá školné, platia sa iba štandardné poplatky do triedneho a rodičovského fondu. 
     

    Cieľ školy

    Spojená škola Svätej Rodiny ako „katolícka škola uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradená iba katolíkom, aj keď sa formuje jasne a výslovne v perspektíve katolíckej viery, ale je otvorená pre všetkých, ktorí dokážu oceniť kvalifikovanú výchovnú koncepciu a zúčastniť sa na nej“  (dokument Katolícka škola na prahu 3. tisícročia) 

    Škola pomáha  žiakom rásť a stávať sa dospelými, ktorí sú slobodní, zodpovední a solidárni.   Vytvára  atmosféru prijatia a bezpečia,  ktorá umožňuje osobné angažovanie žiaka a aktívnu účasť rodičov.

     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie