• Všeobecné informácie

     Všeobecné informácie

     Výsledky prijímacích pohovorov pre šk. rok 2023/24

     Zverejnenie výsledkov prijímacích pohovorov

     Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:

     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      

     Od 1. 9. 2023 otvára naše gymnázium  jednu triedu bilingválneho slovensko - nemeckého štúdia s počtom žiakov 26.  Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 20. 3. 2023 na adresu školy.

      

     Pozvánky na  príjímacie pohovory budú posielané v  termíne

     od 17. 4. 2023 formou emailu a cez EduPage.

     Kritériá na prijímacie pohovory

     Postup  na podanie elektronickej prihlašky cez EduPage

     5 - ročné štúdium poskytuje absolventom všeobecné vzdelanie s výbornými predpokladmi  na úspešné štúdium nielen na slovenských ale aj zahraničných vysokých školách. Bilingválne gymnázium znamená, že žiaci majú v 2. až 5. ročníku 2 predmety v nemeckom jazyku. Ostatné predmety sa vyučujú v slovenskom jazyku. Obsah školského vzdelávacieho programu a počty hodín okrem nemeckého jazyka sú rovnaké ako v 4-ročných odboroch gymnázia.  

     V 1. ročníku je štúdium zamerané na získanie  jazykových zručností vďaka 18 hodinovej týždennej dotácii hodín nemeckého  jazyka. V druhom až štvrtom ročníku je štúdium zamerané na rozvoj všeobecných vedomostí a schopností potrebných na uplatnenie na vysokých školách s podporou rozvoja jazykových zručností výučbou minmálne 2 predmetov v nemeckom  jazyku.

     V 5. ročníku si žiaci väčšinu predmetov vyberajú podľa ich zamerania a budúceho uplatnenia  na vysokej škole. Maturitná skúška je rozdelená na 4. ročník (zo Slovenského jazyka a literatúry) a  5. ročník (z Nemeckého jazyka a ďalších dvoch predmetov podľa výberu). 

     Prečo práve nemecké?

     Vedieť iba po anglicky dnes už nestačí....

     • požiadavky  trhu práce v Bratislave. Naša škola už dlhodobo spolupracuje s firmou DELL, odkiaľ už viackrát zaznela požiadavka na absolventov, ktorí okrem anglického jazyka dobre ovládajú aj nemecký jazyk . Nielen vo firme Dell, ale aj v mnohých iných firmách v Bratislave je neustály dopyt po zamestnanoch ovládajúcich nemčinu
     • umožniť našim absolventom pokračovanie v štúdiu v nemecky hovoriacich krajinách - najmä blízke Rakúsko, Nemecko, ale i Švajčiarsko majú vynikajúce univerzity a ponúkajú množstvo príležitostí v študijnom i pracovnom svete
     • tradícia - Bratislava bola vždy mestom, kde nemčina bola druhým bežným jazykom - chceme podporiť návrat k tejto tradícii

     Čo ponúkame?

     • kvalitné bilingválne štúdium   s nemeckými  lektormi
     • v 1. ročníku 18 hodín nemeckého jazyka týždenne
     • od 2. ročníka  najmenej  2 predmety v nemeckom jazyku
     • vysoká úroveň vyučovania aj anglického jazyka
     • štúdium je bezplatné
     • mimo vyučovania odborná angličtina a nemčina s lektormi
     • spolupráca s firmou DELL v oblasti školského vzdelávacieho programu
     • otvorená a rešpektujúca atmosféra v duchu kresťanských hodnôt

     Hodina otázok a odpovedí

     Záznam z hodiny otázok a odpovedí je možné pozrieť na : https://www.youtube.com/watch?v=o64FGBXyGJ8

     Čo sa dozviete?

     • základné informácie o bilingválnom vzdelávacom programe
     • informácie k prijímacím pohovorom
     • naši študenti vám predstavia priestory školy
     • spoznáte našich učiteľov a lektorov
  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie