Navigácia

Školská jedáleň

Informácie o školskej jedálni

Informácie o stravnom

Informácie o stravnom

Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stala spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stala aj jej zriaďovateľom.

Informácie k plateniu stravného:

Prvú platbu na školský rok 2018/2019 je potrebné uskutočniť od 15. - 25. 8. 2018. V prípade, že platba nebude uhradená do 25. 8. 2018 nemôže dieťa dostať 3. 9. (prvý deň školského roka) obed. Platba musí nabehnúť na účet a byť zaregistrovaná v školskom jedálenskom programe!

Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292

Od 1.9.2018 sa suma stravného upravuje takto:

Suma za mesačné stravné (18 dní je priemerný počet dní vyučovania za mesiac školského roku):

1. stupeň: 29,20 € na 18 stravovacích dní

2. stupeň : 31,00 € na 18 stravovacích dní

3. stupeň : 33,40 € na 18 stravovacích dní

Cena obedov: 1. stupeň - 1,62 €, 2.stupeň - 1,72 €, 3. stupeň - 1,85 €.

Pri platbe stravného je nutné zadať variabilný symbol žiaka a účel platby – jej popis - meno žiaka a trieda. Variabilné symboly pre nových žiakov (1. ročník ZŠ, Príma) budú zverejnené na dverách školy po 15. 8. 2018. Piataci, ktorí prechádzajú do prímy na gymnáziu majú nové variabilné symboly. Platby za súrodencov je možné po dohode uhrádzať jednou sumou - pod jedným VS, teba prísť vybaviť do kancelárie vedúcej ŠJ.

Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného dopredu do 25. dňa v mesiaci (do 25. augusta má byť uhradená platba na september, do 25. septembra na október atď...) mesačne formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu. Pravidelný stravník má uhradiť 10 platieb za školský rok. Platba poštovou poukážkou nie je možná!

Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni, z toho dôvodu Vás žiadame o včasné zasielanie úhrad.

Platba vložením peňazí do pokladne v banke nie je možná!!!

V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiťPoslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku.

 Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením čipového kľúča ku zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený a má zaplatené, druh a veľkosť porcie. Čipový kľúč je potrebné zakúpiť v kancelárii vedúcej jedálne – 5 € záloha, prípadne, pokiaľ má žiak svoj vlastný (napr. od brány), môže ho použiť aj na odber stravy, je však nutné ho vopred registrovať v kancelárii vedúcej ŠJ, teda treba prísť s kľúčom. Zakúpiť - zapožičať čípový kľúč bude možné od 27. 8. 2018 v čase od 7,00 do 13,00.

Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej jedálne z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť ihneď nový čip.

Žiakom, ktorí ukončia školskú dochádzku v našej škole, bude po vrátení čipového kľúča vrátených 5,- eur.

Odhlášky obedov sa vykonávajú do 730hod. v daný deň prostredníctvom  internetovej žiackej knižky - IZK alebo telefonicky na čísle 0914 109 109.

Prístupové údaje pre IZK si môžete vyžiadať mailom na ingrid.karpacova@svr.sk . Po prvom prístupe do IZK je potrebné zmeniť si heslo na také, ktoré si budete pamätať. Škola nové heslo  po prístupe do IZK už nemôže vydať.

Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie je vždy potrebné odhlásiť stravu!!

Školské výlety, lyžiarsky výcvik, choroba a iné: Je povinnosťou stravníka odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme.

V prípade neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy 3 dni pred stanovenými prázdninami.

11) Výdaj obedov je od 12.00 do 14.00 hod

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria