• Výsledky prijímacích pohovorov v 8-ročnom štúdiu pre šk. rok 2020/21

      

     Informácie k zápisu prijatých žiakov:

     Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení prijatého žiaka na štúdium je potrebné doručiť  škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia.  Záväzný termín oznámenia o nastúpení žiaka je 26. 6. 2020. 

     Tlačivo o o nastúpení alebo nenastúpení prijatého žiaka.

      

     Základné informácie k prijímacím pohovorom na 8-ročné gymnázium

     KRITÉRIA NA PRIJÍMACIE POHOVORY 

     V školskom roku 2020/2021 otvárame 1 triedu  (príma) v 8-ročnej forme gymnázia s počtom žiakov 30. 

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia 15. 6. a 18. 6. 2020 prezenčnou formou - Rozhodnutie MŠVVaŠ

      

     Kód školy: 611026

     Podanie prihlášky:

     • prihlášku podávajú žiaci 5. ročníka
     • prihlášku poskytne záujemcovi základná škola, ktorú žiak navštevuje. Prihláška musí byť vyplnená (prospech)  a podpísaná riaditeľom školy a triednym učiteľom školy, ktorú žiak navštevuje. Prihlášku odosiela na gymnázium základná škola, ktorú žiak navštevuje. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani podpis žiaka. 
     • Prihlášku je možné podať do 15. mája. 
     • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
     •