Navigácia

Všeobecné informácie Dôležité termíny Zoznam škôl

 

Prechod zo základnej školy na strednú školu
Aké sú možnosti: 

Žiak 5. ročníka

osemročné gymnázium

 

Žiak 8. ročníka:

bilingválne gymnázium (5-ročné štúdium)

obchodná akadémia (bilingválne, 5-ročné štúdium)

 

Žiak 9. ročníka

gymnázium (4-ročné, 5-ročné štúdium)

obchodná akadémia

stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné štúdium)

 

Informácie k podaniu prihlášky na strednú školu

 1. Zákonný zástupca podáva prihlášku na ZŠ, ktorú žiak navštevuje
  • zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy, alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ.
  • taktiež môže podať prihlášku na dva odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).
  • ďalšiu prihlášku môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v 1. termíne prijímacieho konania (v máji) prijatý ani na jednu SŠ, a to na 2. termín prijímacieho konania (v júni).
 2. Prihlášku vypĺňa ZŠ, ktorú žiak navštevuje na základe údajov získaných od zákonných zástupcov. Rodič prihlášku skontroluje, podpíše a predloží lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.
  Za správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca.
  • k prihláške je možné doložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

 

Termíny k podaniu žiadosti na vyplnenie prihlášky na strednú školu s talentovou skúškou
(pre žiakov 5., 8, a 9. ročníka)

 1. Do 8. 2. 2018 odovzdať výchovnej poradkyni záväzný podklad na vyplnenie prihlášky na talentové skúšky. Tento doklad obsahuje: názov strednej školy a štúdijný odbor, v ktorom sa robí talentová skúška.
 2. Na základe záväzného podkladu škola vytlačí prihlášky s uvedenými údajmi a odovzdá žiakovi.
 3. Do 20. 2. 2018 odovzdať prihlášku podpísanú zákonným zástupcom spolu s potvrdením z lekárskeho vyšetrenia priamo do rúk výchovnej poradkyne.
 4. Prijatý žiak si u výchovnej poradkyne prevezme zápisný lístok po predložení rozhodnutia o prijatí na SŠ. Zápisným lístkom sa žiak zapisuje na strednú školu, na ktorú bol prijatý.

 

Termíny k podaniu žiadosti na vyplnenie prihlášky na strednú školu bez talentovej skúšky 
(pre žiakov 5. a 9. ročníka)

 1. Do 20. 3. 2018 odovzdať výchovnej poradkyni záväzný podklad na vyplnenie prihlášky na dve stredné školy. Tento doklad obsahuje: názov strednej školy a štúdijný odbor.
 2. Na základe záväzného podkladu škola vytlačí prihlášky s uvedenými údajmi a odovzdá žiakom na doplnenie.
 3. Do 10. 4. 2018 odovzdať prihlášku podpísanú zákonným zástupcom spolu s potvrdením z lekárskeho vyšetrenia priamo do rúk výchovnej poradkyne.
 4. Prijatý žiak si u výchovnej poradkyne prevezme zápisný lístok po predložení rozhodnutia o prijatí na SŠ. Zápisným lístkom sa žiak zapisuje na strednú školu, na ktorú bol prijatý. 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria