Projekt ESF Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice

   • Textová podstrana

   • Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice  

    Všeobecné informácie o projekte:

    Názov projektu: Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice

    Kód projektu:  302021M438

    Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

    Prioritná os:  2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

    Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

    Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

    Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

    Poskytovateľ:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program

     

    Stručný popis projektu:

    Projekt Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice je tvorený tromi hlavnými aktivitami zameranými na vybudovanie knižnice, obstaranie učebne fyziky a polytechniky:  

    Hlavná aktivita č. 1 Vybudovanie školskej knižnice

    Hlavná aktivita č. 2 Vybudovanie polytechnickej učebne

    Hlavná aktivita č. 3 Vybavenie učebne fyziky

    Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Spojená škola Svätej Rodiny  - základná škola sídli na Gercenovej 10 v Bratislave – Petržalke

    Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Spojenú školu Svätej Rodiny - organizačná zložka základná škola v Bratislave – Petržalke. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.  

    V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

    P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (427 žiakov)

    P0297 Počet podporených knižníc (1)

    P0319 Počet podporených učební IKT (0)

    P0320 Počet podporených učební jazykových (0)

    P0321 Počet podporených učební polytechnických (1)

    P0322 Počet podporených učební prírodovedných (1)

    P0327 Počet podporených základných škôl (1)  

    Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

    Projekt svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa IROP: "prispievať k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálne súdržnosť regiónov, miest a obci".

    Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

    Harmonogram projektu:

    Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):          10

    Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      03/2020

    Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                    12/2020

    Financovanie projektu:

    Forma financovania:                                                                        Nenávratný grant

    Celková výška oprávnených výdavkov:                                                  130 260,44 €

    Výška nenávratného finančného príspevku:                                            123 747,42 €

        finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                       65 130,22 €

        finančná podpora zo zdrojov SR:                                                         58 617,20 €

    Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                             6 513,02 €